Reklama
wizytowka
 
OFERTA
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W PUCKU  
2017/2018
Wszelka pomoc psychologiczno– pedagogiczna w szkołach i przedszkolach realizowana jest na pisemną prośbę dyrektora placówki.

 

Diagnozowanie dzieci i młodzieży
 • Diagnozy oraz konsultacje:
  • Psychologiczne
  • Pedagogiczne
  • Logopedyczne
Udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej bezpośrednio dzieciom, młodzieży oraz rodzicom
 • Indywidualna terapia dzieci i młodzieży:
  • niewidomych i słabo widzących
  • z ryzykiem dysleksji
  • z autyzmem wczesnodziecięcym
  • z innymi zaburzeniami psychofizycznymi
  • z zaburzeniami mowy
  • psychoterapia
 • Doraźna interwencja kryzysowa
 • Pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu (A. Zielińska, I. Heyducka, E. Korzeniewska)
 • Warsztaty dla dzieci i młodzieży 
  • „Razem łatwiej - poznać i polubić” warsztaty integrujące grupę dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VII, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (J. Kowalczyk; M. Czerwińska)
  • „Warsztaty integracyjne”  warsztaty integrujące grupę dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (N. Gąsiorowska)
  • „Jak radzić sobie ze stresem” jednorazowe spotkanie dla uczniów III kl. gimnazjum i III kl. szkół ponadgimnazjalnych (A. Zielińska; E. Korzeniewska)
  • „Orientacja zawodowa” warsztaty dla uczniów VII kl. szkół podstawowych (A. Zielińska; I. Heyducka; E. Korzeniewska)
  • „Wybór drogi zawodowej” - warsztaty z zakresu orientacji zawodowej dla uczniów klas III gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (A. Zielińska; I. Heyducka, E. Korzeniewska)
  • „Drogowskaz” – cykl dwóch zajęć kształtujących kompetencje społeczno-emocjonalne dla ucznów kl. 0 (M. Jurzyk; J. Mazgaj)
  • „Wespół Zespół” – zajęcia rozwijające twórcze myślenie i współpracę w grupie – dla klas VII SP  i II gimnazjum (M. Jurzyk; D. Majewski)
  • „Uwierz w siebie” - warsztat umiejętności budowania pozytywnej samooceny dla klas II gimnazjum (A. Zielińska; N. Gąsiorowska; E. Korzeniewska)
  • "Komunikator" – warsztaty rozwijające umiejętności komunikacyjne dla uczniów kl. V-VI szkół podstawowych (M. Jurzyk; J. Mazgaj)
  • "FAScynujące dziecko" jednorazowe spotkanie dotyczące profilaktyki alkoholowej dla dziewcząt kl. III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (J. Mazgaj)
  • "Balon złości, czyli jak radzić sobie ze złością i agresją" - warsztaty dla uczniów kl. IV-V szkół podstawowych (M. Kaczmarek)
  • "W zdrowym ciele zdrowy duch" zajęcia psychoedukacyjne na temat prozdrowotnego stylu życia i prawidłowych nawyków żywieniowych w okresie adolescencyjnym dla szkół ponadgimnazjalnych (N. Gąsiorowska)
 • Warsztaty dla rodziców
  • „Szkoła dla rodziców i wychowawców” - cykl 10 spotkań 3-godzinnych na terenie Poradni (U. Kępczyńska)
  • „Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym” (L. Selke; J. Wszeborowska)
 • Prelekcje dla rodziców
  • FAS-cynujące dzieci (J. Mazgaj)
  • Zrozumieć nastolatka (D. Badowska)
 • Badania przesiewowe
  • logopedyczne - dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na terenie szkół  i  przedszkoli (A. Jarmulewska; M. Borzyszkowska)
  • słuchu - dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego szkół podstawowych (A. Jarmulewska; M. Borzyszkowska)
  • wzroku - dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na terenie szkół  i  przedszkoli (D. Majewski)
  • badanie kompetencji społeczno-emocjonalnych - przesiewowe wykonują nauczyciele szkół. Po badaniu przesiewowym – badanie na terenie poradni po uprzednim zgłoszeniu dziecka w porozumieniu z rodzicami. Należy przekazać do poradni arkusz badania wykonany w szkole.
 Działania profilaktyczne oraz wspierające dla przedszkoli, szkół i placówek
 • Grupy wsparcia dla nauczycieli
  • Konsultacje dyrektora Poradni dla pedagogów
  • Spotkania psychologów szkół powiatu puckiego
  • Spotkania logopedów szkół powiatu puckiego
 • Wspieranie szkolnych doradców zawodowych w zakresie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
 • Współpraca koordynatorów ze szkołami w zakresie organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania rozwoju dziecka niepełnosprawnego.
 • Prelekcje dla nauczycieli
  • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (J. Kamińska)
  • FAS-cynujące dzieci (J. Mazgaj),
  • Dziecko niedosłyszące i niedowidzące w szkole ogólnodostępnej (A. Harbat; J. Kowalczyk)
  • Uczeń z zaburzeniami zachowania. Budowanie strategii pracy w środowisku szkolnym (J. Kamińska). 
  • Narzędzia i metody diagnozy szkolnej (J. Kamińska)
  • Praca z dzieckiem z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera (J. Kamińska)
 • Warsztaty dla nauczycieli
  • Rozpoznawanie i zapobieganie problemom uczniów w okresie adolescencji z uwzględnieniem prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży (U. Kępczyńska)
 • Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 • Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
  • pomoc w diagnozowaniu potrzeb
  • ustalanie sposobów działania prowadzących do zaspokajania potrzeb
  • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację
  • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania

Istnieje możliwość zorganizowania zajęć nieuwzględnionych w ofercie, w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez szkołę lub przedszkole.

ZGŁOSZENIA

Zapotrzebowanie na zajęcia oferowane przez Poradnię prosimy kierować pisemnie na nasz adres:
ul. Kolejowa 7, 84 – 100 Puck. Kontakt telefoniczny pod nr. (58) 673-25-69.
Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.poradniapuck.pl w zakładce „Pliki do pobrania”.

Zapraszamy do współpracy!

dane personalne- punkty konsultacyjne