Reklama

 

Jak trafnie wybrać szkołę i zawód ?

Wskazówki dla rodziców uczniów ostatnich klas szkół
podstawowych i gimnazjalnych.

Pobierz publikację

 

 

Do zadań Poradni należy udzielanie uczniom pomocy (wsparcia) w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielanie informacji w tym zakresie.


1.    Poradnia prowadzi doradztwo zawodowe dla uczniów mającym trudności z wyborem edukacyjno-zawodowym, chcących sprecyzować swoje zainteresowania, preferencje oraz predyspozycje zawodowe ? diagnoza, rozmowa doradcza.
2.    W szczególności udziela pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, przewlekle chorym, niepełnosprawnym intelektualnie i fizycznie, niedowidzącym, niedosłyszącym, uczniów z autyzmem i zaburzeniami zachowania i innymi) w wyborze szkoły i zawodu ? diagnoza i poradnictwo.
3.    Wydaje opinie w sprawach:
?    przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy (w oparciu o diagnozę psychologiczno-pedagogiczną),
?    pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej - z ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia z uwagi na stan zdrowia (w oparciu o diagnozę psychologiczno-pedagogiczną oraz dokumentację lekarską i in. specjalistyczną).
4.    Prowadzi zajęcia grupowe aktywizujące do wybór szkoły i zawodu ? warsztaty "Wybór drogi zawodowej" dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (propozycja dla szkół, w których brak jest doradcy zawodowego).
5.    Wspiera pedagogów szkolnych i szkolnych doradców zawodowych w organizacji doradztwa zawodowego i planowaniu kariery zawodowej uczniów.

Zespół ds. Doradztwa Zawodowego:
Aleksandra Zielińska   ?  psycholog, doradca zawodowy
Emilia Korzeniewska  ?  psycholog, doradca zawodowy
Iwona Heyducka      ?  pedagog, doradca zawodowy

 

Powiatowy koordynator do spraw  doradztwa edukacyjno-zawodowego - Justyna Thiel tel. 501-105-280

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej https://www.doradztwopuck.pl, gdzie znajdują się podstawowe informacje dotyczące doradztwa zawodowego dla nauczycieli, rodziców i uczniów oraz oferty szkół z terenu Powiatu Puckiego.