Reklama

Program warsztatów socjoterapeutycznych pt. ?Drogowskaz", adresowany do dzieci klas O. Zajęcia łącznie obejmują 2 spotkania ok.1.5 godzinne. Każde spotkanie obejmuje 2 moduły tematyczne wg scenariuszy. W proponowanym programie, główny cel zakłada poznanie i nazywanie uczuć, których dziecko doświadcza w życiu codziennym, a także nabycie umiejętności radzenia sobie ze swoimi negatywnymi emocjami.

Moduły zajęć dotyczą :

 • umiejętności nazywania doświadczanych emocji,
 • określania na podstawie fizjonomii uczucia innych osób,
 • umiejętności wyrażania uczuć od przyjaznych po agresywne także mową ciała,
 • utrwalenia pojęć : przepraszam, proszę, dziękuję,
 • uświadomienia sobie prawa do odczuwania złości oraz wyrażania swojej złości,
 • poznania metod radzenia sobie z negatywnymi emocjami wyrażanymi przez inne osoby.

przygotowana została na podstawie koncepcji T. Gordona ? Wychowanie bez porażek? , książki A. Faber i E. Mazlish z cyklu ? Jak mówić ,żeby dzieci nas słuchały ;jak słuchać , żeby dzieci do nas mówiły? oraz podręcznika J. Sakowskiej.

Cel ogólny
Uświadomienie rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego, oznacza to, że aby zmienić dziecko, często należy zacząć od zmiany siebie. Zapoznanie rodziców z pomocnymi metodami wychowawczymi.

Cele szczegółowe
nauczenie się takich umiejętności jak : rozpoznawanie i akceptowanie uczuć, wyznaczanie granic obowiązujących w rodzinie, zachęcanie dziecka do współpracy , rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, zachęcanie dziecka do samodzielności, co robić zamiast karania, stosowanie pomocnej pochwały i zachęty, uwalnianie dziecka od grania ról.

Opis metody :
Zajęcia z rodzicami prowadzone są w formie warsztatowej, mają charakter psychoedukacyjny, a nie terapeutyczny. Przewiduje się dziesięć spotkań ? po jednym tygodniowo przez trzy godziny. Grupa osób od 10 do 12.

Tematyka zajęć:

 • Spotkanie I- poznanie się , kontakt, integracja,
 • Spotkanie II ? ?Granice?,
 • Spotkanie III.- ? Uczucia część I ?
 • Spotkanie IV. ? ? Uczucia część II?
 • Spotkanie  V. ? ? Zachęcanie dziecka do współpracy?
 • Spotkanie VI. - ? Kary?
 • Spotkanie VII. ? ? Rozwiązywanie problemów i konfliktów ?
 • Spotkanie VIII. ? ? Zachęcanie do samodzielności ?
 • Spotkanie IX. ? ? Wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról?
 • Spotkanie X. - ? Pomocna pochwała i zachęta ?Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oferuje Państwu możliwość uczestniczenia w zajęciach socjoterapii. Zadaniem socjoterapeuty jest przede wszystkim pomoc i wspieranie rozwoju dzieci w taki sposób, by lepiej radziły sobie z rozwiązywaniem problemów,  by lepiej rozumiały siebie (znały swoje mocne i słabe strony), by potrafiły zgodnie współżyć z innymi a w sytuacjach zbyt trudnych poszukać pomocy u innych. I tak na przykład w przypadku dziecka nieśmiałego, zahamowanego lub zalęknionego rola socjoterapeuty to zmniejszanie odczuwania lęku przed nowymi sytuacjami, wzbudzanie ciekawości i chęci do coraz szerszego poznawania otoczenia. W przypadku dziecka nadpobudliwego lub agresywnego zadaniem socjoterapeuty jest likwidowanie lub zminimalizowanie odczuwanego napięcia oraz wyposażenie dziecka w różne techniki radzenia sobie ze złością i gniewem. Ponadto prowadzący zajęcia pomaga rodzicom, udzielając im różnych wskazówek i porad, przekazuje informacje o miejscach i osobach, które mogą pomóc w trudnych sytuacjach.

Zajęcia aktywizujące do świadomego planowania kariery i podejmowania ról zawodowych

Uczestnicy: uczniowie klas III gimnazjum oraz II lub III  klasy szkół ponadgimnazjalnych

Cel zajęć:

- wyzwalanie u uczniów własnej aktywności,  pobudzanie do twórczej pracy nad sobą oraz do  poszukiwania informacji dotyczącej samopoznania i samooceny oraz przygotowania do wyboru szkoły i zawodu,
- pomoc w planowaniu drogi zawodowej oraz określeniu ścieżek edukacyjno-zawodowych,
- poznanie własnych zainteresowań, umiejętności, uzdolnień oraz określenie osobowości zawodowej i  predyspozycji zawodowych (także na podstawie badań testowych),
- wskazanie drogi ( źródeł informacji ) poszukiwania pomocy w wyborze szkoły, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,
- pogłębienie wiedzy o rynku pracy oraz podstawowych umiejętnościach związanych z poruszaniem się po rynku pracy.

Radzenie sobie ze stresem

Uczestnicy: uczniowie kl. III gimnazjum oraz ostatnich klasy szkół ponadgimnazjalnych

Cel zajęć:

-    pogłębienie wiedzy na temat zjawiska stresu: stres ?pozytywny? i ?negatywny?,
-    samoocena poziomu stresu (badanie testowe),
-    rozwijanie umiejętności rozpoznawania symptomów stresu we własnym życiu ,
-    poznanie sposoby radzenia sobie ze stresem,
-    nauka kontrolowania własnych emocji,
-    praca nad modyfikacją zachowania niepożądanych.

W trakcie zajęć proponujemy praktyczną naukę technik zmniejszających negatywne skutki stresu:
-    techniki oddechowe,
-    techniki relaksacyjne,
-    trening autogenny,
-    gimnastyka mózgu.

Więcej artykułów…